Izveštaj sa Izborne skupštine GOP-a Beograd

27. marta 2015. god.  u prostorijama GOP-a, u  Pariskoj 9, održana je Izborna skupština Gradske organizacije penzionera Beograda.
Skupštini su prisustvovali predstavnici: Udruženje penzionera opštine (dalje: UPO) Stari Grad, UPO Palilula, UPO Vračar, UPO Voždovac, UPO Čukarica, UPO Novi Beograd, UPO Zemun, UPO Rakovica, UPO Sopot, UPO Obrenovac, UPO Lazarevac, UPO Savski Venac, UPO Barajevo UPO Grocka, UPO Mladenovac, UPO Surčin, UPO Zvezdra, Udruženje penzionera (dalje: UP) SMUP, UP RMUP, UP GMUP, UP Geodeta, UP JAT, UP JRB, UP Vodovod, UP Banka Poštanska štedionica, UP EDB, i UP RTS. Skupštini je prisustvovala i novinarka „ Glasa osiguranika“ Vesna Kadić.
Skupštinu je otvorio predsednik GOP-a Đuro Perić i pozdravio sve prisutne i goste, a minutom ćutanja odata je pošta preminulom dr Jovanu Krkobabiću i ostalim preminulim penzionerima u 2014. godini.
Pre početka rada Skupštine izabrano je radno predsedništvo u sastavu: Đuro Perić, Vasilije Belobrković, Rebić Slobodan, Radulović Milka i Cvetković Jovanka. Za Verifikacionu komisiju jednoglasno su izabrni: Milivojević Ljubisav, Bezbradica Špiro i Dragoslav Petrović. Za Kandidaciono-izbornu komisiju izabrani su: Zoran Jevtić, Milan Pešić i Pantelić Jezdimir. Za zapisničara izabrana je Nešić Aleksandra, a za overivače Rade Petrović i Mitrović Nada.
Pošto je Verifikaciona komisija predložila, a Skupština usvojila, utvrđeno je da Skupština može da radi i punovažno da odlučuje, jer je od ukupno 53. člana prisutno 45 članova Skupštine.
Predsedavajući, Vasilije Belobrković, predložio je sledeći:

D N E V N I R E D:

1. Izbor radnog predsedništva;
– izbor Verifikacione komisije
– izbor Kandidacione komisije
– izbor zapisničara i
– dva overivača
2.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine GOP-a Beograda;
3. Izveštaj o radu GOP-a za 2014. godinu sa prilozima;
4. Izveštaj o finansijskom poslovanju GOP-a za 2014. godinu;
5. Izveštaj Nadzornog odbora GOP-a za 2014. godinu;
6. Finansijski plan prihoda i rashoda GOP-a za 2015. godinu;
7. Programska orijentacija GOP-a za naredni period;
8. Izmene i dopune Pravilnika o fondu solidarnosti GOP-a;
9. I z b o r i
10. Tekuća pitanja

Posle glasanja predsedavajući Skupštine, Vasilije Belobrković, konstatovao je da je Dnevni red jednoglasno usvojen, a onda je predložio je, a zatim i usvojen izbor ostalih radnih tela Skupštine. U vezi druge tačke dnevnog reda usvojen je i Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine GOP-a.

Na predlog predsedavajućeg radnog predsedništva usvojeno je da se u vezi treće, četvrte, pete i šeste tačke dnevnog reda vodi zajednička rasprava, a da se predloženi dokumenti usvajaju pojedinačno.
Predsednik GOP, gospodin Đuro Perić, ukratko se osvrnuo na ukupne društvene i političke prilike u svetu i kod nas u Srbiji, koje su imale direktan ili posredan uticaj na rad i aktivnost GOP-a, UPO i GUP-a, pa time i na Izveštaj o radu, Izveštaj o finansijskom poslovanju GOP-a, Izveštaju Nadzornog odbora GOP-a za 2014. godinu i Finansijskom planu prihoda i rashoda za 2015 godinu.
U svom komentaru Izveštaja o radu za 2014. godinu i drugih predloženih dokumenata, sekretar GOP-a, gospodin vasilije Belobrković je naglasio da ona obuhvtaju: materijalno-socijalni položaj penzionera, njihovim statusnim pitanjima prema Zakonu o udruženjima, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, aktivnosti UPO i GUP-a na ostvarivanju projekata GOP-a, Dobrovoljnom fondu solidarnosti penzionera, Projektu humanitarne pomoći bolesnim, invalidnim i siromašnim penzionerima, Projektu banjskog i klimatskog oporavka i Projektu Olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Istakao je i saradnju i ulogu PUPS-a u pomenutim aktivnostima, kao i to da su sva penzionerska udruženja trajnije uspostavila saradnju sa PUPS-om, što je zajednički interes.
Takođe, prisutne je upoznao i sa uspehom Gradske organizacije penzionera da zaštiti interes penzionera od najavljenog pogubnog novog tarifnog sistema gradskog prevoza za penzionere, ali i o objektivnoj prinuđenosti Saveza penzionera Srbije da prihvati zakon o smanjenju plata i penzija.
Nakon toga, otvorena je rasprava o ponuđenim dokumentima. U diskusiji su učestvovali: Lj. Milivojević-UPO Voždovac, B. Jandrić-UP Poštanska štedionica, Š. Bezbradica-UPO Zemun, M. Sošić-UPO Voždovac, S. Brstina-UP Vodovod, P. Lučić-UPO Novi Beograd, S. Rebić-UPO Vračar, M. Pešić-UPO Zvezdara, B. Simić-UPO Surčin i I. Radulović-UPO Zvezdra.
Velika većina iznela je pozitivno mišljenje o podnetim dokumentima, pa je Skupština GOP-a jednoglasno usvojila: Izveštaj o radu GOP-a za 2014 godinu, Izveštaj o finansijskom poslovanju GOP-a za 2014. Godinu, Izveštaj nadzoznog odbora gop-a za 2014 godinu i Finansijski plan GOP-a za naredni period, za 2015. Godinu.
Takođe, Skupština GOP-a je jednoglasno usvojila i Programsku orijentaciju GOP-a, kao i Izmene i dopune Pravilnika o fondu solidarnosti penzionera.
Po završetku usvajanja prethodnih tačaka dnevnog reda prešlo se na izbore. Gospodin Zoran Jevtić, u ime Kandidaciono izborne komisije, dao je predlog za izbor lica za organe Gradske organizacije penzionera Beograda i organe Saveza penzionera Srbije i to:

Za Izvršni odbor GOP-a (15 članova), predloženi su:

1. VASILIJE BELOBRKOVIĆ
2. PAVLE LUČIĆ, Novi Beograd
3. LjUBA MILIVOJEVIĆ, Voždovac
4. NIKOLA KOSANVIĆ, Palilula
5. MILAN PEŠIĆ, Zvezdara
6. SLOBODAN ĐOKIĆ, Čukarica
7. ZORAN JEVTIĆ, Rakovica
8. SLOBODAN REBIĆ, Vračar
9. DEJAN LOPIČIĆ, „Beogradski sajam“
10. RADE PETROVIĆ, Lazarevac
11. ŠPIRO BEZBRADICA, Zemun
12. ZLATANA LAPČEVIĆ, EDB
13. SNEŽANA ŠANTIĆ, Stari Grad
14. DRAGOSLAV PETROVIĆ, Sopot
15. MIODRAG PRIBILOVIĆ, Savski Venac
Za Nadzorni odbor GOP-a (3 člana) predloženi su:

1. Milutin Stefanović
2. Novak Dukić i
3. Nadežda Mitrović

Za Predsednika GOP-a predložen je Vasilije Belobrković;

Za Potpredsednika GOP-a predložen je Slobodan Rebić;

Predložene kandidate za organe GOP-a Beograd, Izborna Skupština je jednoglasno usvojila.

Za Skupštinu Saveza penzionera iz GOP-a predloženi su:

1. Đuro Perić
2. Vasilije Belobrković,
3. Pavle Lučić, Novi Beograd
4. Zoran Jevtić, Rakovica
5. Živorad Blažić, Obrenovac
6. Špiro Bezbradica, Zemun,
7. Ljubo Milivojević Voždovac,
8. Rade Petrović, Lazarevac
9. Slobodan Đokić, Čukarica
10. Milan Pešić, Zvezdara
11. Slobodan Rebić, Vračar
12. Dejan Lopičić, GUP „Beogradski sajam“
13. Dragoslav Petrović, Sopot
14. Snežana Šantić, Stari Grad
15. Nada Mitrović, GUP JAT

Za Izvršni odbor Saveza penzionera predloženi su:

1. ĐURA PERIĆ
2. VASILIJE BELOBRKOVIĆ
3. ZORAN JEVTIĆ
4. SLOBODAN REBIĆ i
5. LjUBA MILIVOJEVIĆ

Za Nadzorni odbor saveza iz GOP-a predloženi su:

1. MIRKO STOJANOVIĆ, za člana
2. ŽIVORAD BLAŽIĆ, za zamenika N.O

Za Predsednika Saveza penzionera Srbije predložen je:

ĐURO PERIĆ

Za zamenika predsednika Saveza penzionera Srbije predložen je:

VASILIJE BELOBRKOVIĆ

Za potpredsednika Saveza penzionera Srbije predložen je:

DRAGOSLAV ĐUKANOVIĆ

Za članove Komisije za statutarna pitanja i Komisije za socijalno humanitarna pitanja predlažu se:

SNEŽANA ŠANTIĆ I ŠPIRO BEZBRADICA

Svi predlozi kandidata iz Gradske organizacije penzionera Beograda, za organe Saveza penzionera Srbije, su jednoglasno usvojeni.
Sednica Skupštine je završila sa radom u 12,30 časova.

Zapisnik vodila, Predsedavajući Izborne Skupštine
Nešić Aleksandra Vasilije Belobrković

Overivači:

1. Rade Petrović

2. Nada Mitrović