Izborna skupština GOP-a Beograda – 27.3.1915.

Дневни ред:
1.Отварање Изборне скупштине и Избор Радног председништва,
– Избор верификационе комисије
– Избор кандидационо – изборне комисије,
– Избор записничара и
– Два оверивача записника.
Усвајање Записника са претходне Скупштине ГОП-а Београда.
2. Извештај о раду Градске организације пензионера Београда за
2014 годину, са прилозима;
3. Извештај о Финансијском пословању Градске организације
пензионера Београда за 2014. годину;
4. Извештај Надзорног одбора Градске организације пензионера
Београда за 2014. годину;
5. Финансијски план прихода и расхода Градске организације
пензионера Београда за 2015. годину;
6. Програмска оријентација ГОП-а за наредни период;
7. Измене и допуне Правилника о фонду солидарности Градске
организације пензионера Београда и
8. Избори:
1. Председника ГОП-а,
2. Потпредседника ГОП-а,
3. Чланова Извршног одбора ГОП-а,
4. Председника и два члана Надзорног одбора ГОП-а,
5. Избор чланова ГОП-а за Скупштину Савеза пензионера Србије,
6. Избор чланова ГОП-а за Извршни одбор Савеза пенз. Србије и
7. Предлог кандидата за најодговорније функције у Савезу
пензионера Србије.
9. Текућа питања.
Материјали за тачке од 1. до 7. достављају се у прилогу.

Председник ГОП Београда Ђуро Перић с.р.