Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2016. godinu. Rok – 25.april.

O G L A S
za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju
za 2016. godinu

 1. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za februar 2016. godine niža od iznosa prosečne penzije za februar 2016. godine u Fondu, odnosno od 23.463,00 dinara.
 2. Pravo da se jave na oglas imaju korisnici penzija iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 12. 2. 2016. godine 1€ = 122,8420 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi iznos iz tačke 1 ovog oglasa.
 3. Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.
 4. Uz prijavu, potrebno je podneti:
  – penzijski ček za februar 2016. godine
  – dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima
  (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
  – fotokopiju lične karte
  – postojeću medicinsku dokumentaciju
  – pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da u prethodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.
 5. Prijave se podnose Organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
 6. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
 7. Prijave na oglas mogu da se podnesu u roku do petnaest dana od dana objavljivanja.
 8. Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.
 9. Komisija iz tačke 8. dužna je da u roku od tri dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi je na oglasnoj tabli opštinske organizacije korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost” i oglasnoj tabli Direkcije Fonda, filijale Fonda, odnosno službe filijale i ispostave.

Prijava za upućivanje na rehabilitaciju (u PDF-u, link ka obrascu na sajtu PIO fonda)

Spisak banja (u PDF-u, link ka spisku na sajtu PIO fo

rok za slanje prijava 25. april 2016. godine